Skip to main content
Weergegevensbron: Veenendaal weer 7 dagen

Noodmaatregelen natuur Binnenveld dringend nodig

vrijdag 26 januari 2024, 15.03
door Lisa Mooijman
Het Binnenveld tussen Ede, Veenendaal en Ede heeft nog steeds te maken met teveel stikstof, verzuring en verdroging door te laagstaand kwelwater. Noodmaatregelen zijn nodig om de natuur daar te herstellen.
Rhenen en Wageningen verkennen windenergie
© Ecologische Autoriteit

Dat zegt de Ecologische Autoriteit in het adviesrapport ‘Doen wat moet én kan’. Het rapport werd vandaag gepresenteerd aan demissionair minister Van der Wal (Natuur en Stikstof). Hoofdconclusie is vooral dat niet alleen de natuurgebieden betere maatregelen nodig hebben maar dat ook de omgeving moet worden aangepakt.

Het rapport beschrijft gebieden in heel Nederland. En in al die 70 onderzochte stikstofgevoelige natuurgebieden gaat het slecht, is de conclusie. En dat geldt dus ook voor het Binnenveld.

De Ecologische Autoriteit moet beoordelen of alle beschikbare en juiste informatie gebruikt wordt voor besluitvorming over beschermde natuur. Op het Binnenveld moeten overheden meteen aanvullende maatregelen nemen om verdere achteruitgang tegen te gaan. Er zijn al wel maatregelen in het Binnenveld, maar die zijn nog onvoldoende voor herstel van de natuur.

Het advies is om snel extra maatregelen te nemen om te voorkomen dat de natuur verder achteruitgaat en het in de toekomst moeilijker wordt om de natuurdoelen te halen. Zo zou in het Binnenveld stikstofbelasting vanuit de omgeving snel moeten verminderen. Het maaibeheer moet beter, en er moet een directe stop komen op grondwateronttrekkingen voor beregening.

Naast de snelle maatregelen is er ook meer inzicht nodig. De Ecologische Autoriteit ziet hoe de natuurbeheerder in de provincies Utrecht en Gelderland zijn best doet de natuur in het gebied zo goed mogelijk te beheren. Maar ondanks deze inspanningen mist nog wel informatie over de effecten van maatregelen.

Beter inzicht

De Autoriteit vindt dat er voor het Binnenveld beter inzicht nodig is in het landschapsecologische systeem. Hoe werkt het daar met bodem, water en lucht, en de wisselwerking met planten en dieren? Daarmee worden de problemen en de onderliggende oorzaken duidelijk. Denk aan drainage en onttrekking van grondwater voor beregening als oorzaak voor verdroging.

Deze kennis is nodig om te weten aan welke knoppen overheden moeten draaien om de natuur weer gezond te maken. De Ecologische Autoriteit adviseert dit in een kennisprogramma verder uit te werken.

Het Natura 2000-gebied Binnenveld is een laaggelegen deel van de Gelderse Vallei, tussen de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Het Binnenveld is Natura 2000-gebied vanwege de waarden voor de Blauwgraslanden en overgangs- en Trilvenen (Trilvenen en veenmosrietlanden), de habitatrichtlijnsoort Geel schorpioenmos en het Grote modderkruiper.

Belangrijk voor gezonde natuur en natuurherstel zijn volgens de Autoriteit een gezonde bodem, schoon water en een schone lucht. In veel gebieden zijn die randvoorwaarden nu niet goed genoeg.

Meer over