Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

ANBI-informatie

Stichting Omroep Ede is een zogeheten ANBI en daarom publiceren wij in opdracht van de Belastingdienst onderstaande gegevens.

Naam van de algemeen nut beogende instelling

Stichting Omroep Ede

Fiscaal nummer (RSIN): 8014.96.676
Handelsregister: 09070199

Bestuurssamenstelling

dhr. drs. W. de Vos, voorzitter
dhr. drs. R.J. Landman, secretaris
dhr. H.J. Janssens, lid
dhr. M.M. Moerman, lid

Contactgegevens

postadres:
Postbus 4242, 6710 EE  Ede

vestigingsadres:
Molenstraat 45, 6711 AW  Ede

telefoon: 0318 – 811 999
e-mail: bestuur@omroepede.nl

Documenten

 • Beleidsplan: zie bijlage voor het Meerjarenbeleidsplan 2020-2024
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten: zie bijlage voor het Jaarverslag 2022
 • Financiële verantwoording: zie bijlage voor de Jaarrekening 2022

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op reiskostenvergoeding (19 ct/km of 2e klas openbaar vervoer) indien zij voor de stichting buiten de gemeente Ede moeten zijn. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

Doelstelling

Artikel 3 van de statuten:

“De stichting heeft tot doel:

  1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente of gemeenten waarvoor zij door het Commissariaat voor de Media als publieke lokale media-instelling is aangewezen; hierna te noemen het verzorgingsgebied;

  2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in het verzorgingsgebied waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen;

  3. zij gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op het verzorgingsgebied;

  4. zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van haar doel bevorderlijk zijn;

  5. zij beoogt niet het maken van winst;

  6. zij is niet dienstbaar aan het maken van winst door derden.

 1. De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.”

Meer over ANBI vindt u hier.