Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

D66 Ede wil Romeins legerkamp Ede beschermen

woensdag 27 maart 2024, 16.40
door Lisa Mooijman
Als het aan D66 van Ede ligt moet de gemeente het nieuw gevonden Romeinse legerkamp in de buurt zo snel mogelijk gaan beschermen. Desnoods moet dat met hekken gebeuren.
Historische visualisatie van Romeinen met kar op de limesweg in Gelderland
© Erfgoed Gelderland

De exacte locatie van het Romeinse legerkamp wordt vooralsnog niet bekend gemaakt, maar deze kan vroeger of later wel bekend raken. En zodra dat gebeurt is het volgens de partij zaak dat de overblijfselen niet worden vertrapt.

In de gemeente Ede zijn uit een ver verleden grafheuvels bewaard gebleven, net als raatakkers. Ook zijn er resten van prehistorische boerderijen gevonden. Grote gebieden in Ede zijn planologisch beschermd door de aanduiding ‘Waarde – archeologie’. Volgens de toelichting in bestemmingsplannen zijn de voor ‘Waarde – Archeologie’ aangewezen gronden naast voor de overige aangewezen bestemmingen mede bestemd voor de bescherming en de veiligstelling van archeologische waarden.

Er zijn ook delen van de gemeente die deze bescherming niet kennen, terwijl het niet ondenkbaar is dat ook daar zich archeologische overblijfselen bevinden. “Als er aanwijzingen zijn of komen dat gronden archeologische waarde kunnen hebben, is het zaak tijdig beschermende maatregelen te treffen om verstoring te voorkomen,” stelt CDA-raadslid Louke Koopmans, die van het college wil weten of het college wel weet heeft van de mogelijke locatie van dit Romeinse legerkamp en of deze plek al onder de planologische bescherming valt.

“Zo nee, is het college bereid zich zo spoedig mogelijk over deze locatie te laten informeren en vervolgens, eventueel eerst tijdelijk, over te gaan tot passende bescherming van deze locatie tegen verstoring, schatzoekers maar ook reguliere boswerkzaamheden?” D66 denkt niet alleen aan planologische bescherming maar ook feitelijke afsluiting van de plek als dat nodig is voor voldoende bescherming.

Meer over